ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประกาศวันที่ 01/09/2564 - 206 views

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564