ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ 15/11/2562 - 625 views

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้ายพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562