ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 2)

ประกาศวันที่ 08/05/2562 - 906 views

เพื่อให้การปฏิบัติในการลาต่อเนื่องในวันหยุดราชการของบุคลากรเป็นไปตามข้อ 8 วรรคห้าและข้อ 10 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการให้ถูกต้องตรงกัน ดังเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 2)