ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ 01/10/2562 - 1,270 views

     โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์๋มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและให้สอดคล้องกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และความเห็นชอบของ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 จึงออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำไว้ ดังเอกสารแนบ...

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562