แผนพัฒนาบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561

ประกาศวันที่ 25/06/2562 - 778 views

แผนพัฒนาบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เอกสารแนบ

แผนพัฒนาบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561