(เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ประกาศวันที่ 14/08/2562 - 3,179 views

เรื่อง การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

ปีที่พิมพ์ สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า 674 หน้า

จำนวนพิมพ์ 50 เล่ม

จัดทำโดย กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เอกสารแนบ

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562