สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 วันที่ 12 ต.ค. 2563 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

ประกาศวันที่ 29/10/2563 - 1,005 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2563 วันที่ ตุลาคม 2563  มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์  สาขาวิชาเภสัชวิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ