มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน)

ประกาศวันที่ 16/10/2563 - 1,314 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563