มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย

ประกาศวันที่ 17/09/2563 - 1,400 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ชำนาญการ จำนวน 5 ราย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2563

1.นายณัฐวุฒิ ไชยศรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดสำนักวิชาส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.นายพิพัฒน์  กรรณิกา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

3.นางสาวโชติกา ปัญญาวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

4.นางสาวพิณทิพย์  คำมาต ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

5.นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี