สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

ประกาศวันที่ 31/07/2563 - 1,453 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  แซ่ใช้    สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน    สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก นิลดำ    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย วรพัฒน์ สาขาวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์