มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ภู่พวง)

ประกาศวันที่ 29/07/2563 - 1,489 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ศศิวิมล ภู่พวง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์

จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563