มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ทิวาพร อุดมวงษ์)

ประกาศวันที่ 21/07/2563 - 1,236 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ทิวาพร อุดมวงษ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor  of Philosophy

สาขา Linguistics and Applied Linguistics

จาก Central China Normal University

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563