สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 21/07/2563 - 1,357 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

 รองศาสตราจารย์ดิเรก  ควรสมาคม สาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์