สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย

ประกาศวันที่ 18/06/2563 - 2,300 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 มิถุนายน2563  มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย ดังนี้

 

 1. ผศ.ดร.พูนชัย ยาวิราช สาขาวิชาการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์

2. ผศ.รัชภูมิ แซ่ใช้ สาขาวิชาการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์

3. ผศ.ดร.สายรุ้ง ธิตา สาขาวิชาการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์

4. ผศ.ดร.สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ สาขาวิชาการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์

5. ผศ.ดร.สุวดี อุปปินใจ สาขาวิชาการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์

6. ผศ.ดร.ไพรภ รัตนชูวงศ์ สาขาวิชาการศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์

7. ผศ.ศมล สังคะรัตน์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

8. ผศ.วาสนา เสภา  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

9. ผศ.วาสนา ติวงค์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

10. ผศ.ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

11. ผศ.กนกวรรณ ปลาศิลา  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

12. ผศ.ดร.กฤตเมธ บุญนุ่น  สาขาวิชามานุษยวิทยา  สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์