มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ)

ประกาศวันที่ 16/06/2563 - 1,309 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563