สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศวันที่ 01/05/2563 - 1,197 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี  มีมติแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เนื่องในมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร จำนวน 1 ราย

1.นางบี แจ้ป้อม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย

1.นางพรรณกร หัตถผะสุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะวิทยาการจัดการ