สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย

ประกาศวันที่ 01/05/2563 - 1,449 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

 

 

1. ผศ.ดร.กรองกาญจน์ จันต๊ะ สาขาวิชาชีววิทยา  สังกัดคณะครุศาสตร์

2. ผศ.ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์  สาขาวิชามานุษยวิทยา  สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

3. ผศ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา สาขาวิชาภูมิศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

4. ผศ.ดร.จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ สาขาวิชาจิตวิทยา สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

5. ผศ.นพชัย ฟองอิสสระ สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์