มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น)

ประกาศวันที่ 31/03/2563 - 1,428 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขา ภาษาไทย

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563