มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท จำนวน 10 ราย

ประกาศวันที่ 20/01/2563 - 2,331 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท จำนวน 10 ราย

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ราย ประกอบไปด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    หลักสูตรที่จบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

2. อาจารย์ ดร.นิธิกุล อินทรทิพย์  อาจารย์ประจำ สังกัดคณะครุศาสตร์

    หลักสูตรที่จบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

3. อาจารย์ ดร.วรรัตน์  ขยันการ   อาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   หลักสูตรที่จบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

4. อาจารย์ ดร.อภิญญา  จิตมโนวรรณ อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

   หลักสูตรที่จบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

5.  อาจารย์ ดร.น่านฟ้า  จันทะพรม  อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

   หลักสูตรที่จบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

6. นายเฉลิมเกียรติ  ตุ่นแก้ว  อาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   หลักสูตรที่จบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

7. อาจารย์ ดร.ณรงค์  เจนใจ  อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

  หลักสูตรที่จบ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

8. อาจารย์กนกอร  เพียรสูงเนิน อาจารย์ประจำ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

  หลักสูตรที่จบ การแพทย์ไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

9. อาจารย์พรพรรณ ก้อใจ  อาจารย์ประจำ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

   หลักสูตรที่จบ การแพทย์ไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

10. อาจารย์ปริพัช  เงินงาม อาจารย์ประจำ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

   หลักสูตรที่จบ การแพทย์ไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562