สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย

ประกาศวันที่ 20/01/2563 - 1,774 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย

 

 1. ผศ.ดร.เสถียร ฉันทะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ผศ.สุรชัย อฬาวงศ์  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายสังคม
 3. ผศ.ดร.พีรญา  ชื่นวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 4. ผศ.ดร.เบญจมาศ เมืองเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยา
 5. ผศ.จิราพร มะโนวัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์