มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น "ชำนาญการ" จำนวน 9 ราย

ประกาศวันที่ 01/11/2562 - 1,857 views

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ได้มีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

"ชำนาญการ" จำนวน 9 ราย ประกอบไปด้วย

1.นางสุพรรณ์ พันสุภะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2.นางสาวสุภาพรรณ์ สุวรรณคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.นางเอกฤทัย ดวงสนิท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

4.นางวันดี วงค์นาค ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.นายณรงค์ เมืองมูล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

6.นางสนธยา เขื่อนเพชร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.นางสาวทัศนี ชัยสุภาพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

8.นางณัฐรินีย์ สิงห์ทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

9.นางปินฑิรา วิชา ตำแหน่ง บุคลากร ชำนาญการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี