มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข)

ประกาศวันที่ 07/10/2562 - 1,582 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขา Computer Science and Communications Engineering

จาก WASEDA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562