สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

ประกาศวันที่ 04/10/2562 - 1,981 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

 

 1. ผศ.สุเนตรา สมกำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 2. ผศ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 3. ผศ.ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
 4. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
 5. ผศ.ดร.จิราภรณ์ ปาลี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
 6. ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บคำป้อ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี