สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย

ประกาศวันที่ 03/10/2562 - 1,731 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย

 1. ผศ.ดร. สมบูรณ์ คำเตจา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
 2. ผศ.ดร. คมกริช แก้วพนัส พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
 3. ผศ.ดร. กิตติชัย จันธิมา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 
 4. ผศ.ดร. วลีพรรณ รกิติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
 5. ผศ.อนุสรา พงค์จันตา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี 
 6. ผศ.สุรพี โพธิสาราช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน  
 7. ผศ.พชรวรรณ ขำตุ้ม  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์
  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ