มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนารัตน์ แสวงกิจ)

ประกาศวันที่ 13/09/2562 - 1,307 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนารัตน์ แสวงกิจ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา การศึกษาและการพัฒนาสังคม

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562