มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์)

ประกาศวันที่ 04/09/2562 - 1,917 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา ภาษาศาสตร์ประยุกต์

จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562