มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร)

ประกาศวันที่ 29/08/2562 - 1,923 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา ทัศนศิลป์และการออกแบบ

จาก มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562