มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.พรหทัย พุทธวัน)

ประกาศวันที่ 29/08/2562 - 1,410 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.พรหทัย พุทธวัน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562