มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 3 ราย

ประกาศวันที่ 29/08/2562 - 1,303 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 3 ราย

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 กรฎาคม 2562 จึงแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร จำนวน 3 ราย

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

1. นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

2.นางอริสรา โสมภีร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์

3.นางสาวไพรสน ทัพหน้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ