มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ คนแรง)

ประกาศวันที่ 05/08/2562 - 1,142 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ คนแรง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562