มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี)

ประกาศวันที่ 05/08/2562 - 1,189 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  จิตร์ปราณี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Literature

สาขา English Language and Literature

จาก มหาวิทยาลัย Xiamen University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562