มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา)

ประกาศวันที่ 05/08/2562 - 1,572 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก  จิตรบรรเทา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  แขนงจิตวิทยาพัฒนามนุษย์และการให้คำปรึกษา

จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562