มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (นางกุลธิดา อินทร์ไชย)

ประกาศวันที่ 05/08/2562 - 1,105 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

นางกุลธิดา  อินทร์ไชย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562