สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

ประกาศวันที่ 24/07/2562 - 1,524 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ธัญวรัชญ์ บุตรสาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ผศ.ดร.นิติมา พรหมมารัตน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ผศ.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน สาขาวิชาการบัญชี  สังกัดสำนักวิชาบัญชี

4. ผศ.เอกชัย อุตสาหะ สาขาวิชาการบัญชี  สังกัดสำนักวิชาบัญชี