มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ เบญจกรณ์)

ประกาศวันที่ 01/05/2562 - 1,384 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ เบญจกรณ์

อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาบริหารธุรกิจ

จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562