มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง)

ประกาศวันที่ 01/05/2562 - 929 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง

อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาบริหารธุรกิจ

จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562