มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ ใจผาวัง)

ประกาศวันที่ 01/05/2562 - 1,331 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ ใจผาวัง

อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาบริหารธุรกิจ

จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562