มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.สุทธดา ขัตติยะ)

ประกาศวันที่ 19/04/2562 - 1,476 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุทธดา ขัตติยะ

อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาบริหารธุรกิจ

จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562