สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย

ประกาศวันที่ 02/04/2562 - 2,130 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะครุศาสตร์

3. ผศ.ปริญญา สาเพชร สาขาวิชาฟิสิกส์  สังกัดคณะครุศาสตร์

4. ผศ.ภูริพัฒน์ แก้วศรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

5. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา บุญทิศ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี