สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 21/02/2562 - 1,204 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มกราคม 2562 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ