สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 18/01/2562 - 1,307 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องรัก จิตรบรรเทา สาขาวิชาจิตวิทยา สำนักวิชาสังคมศาสตร์