มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (นายวัชรพงษ์ วิชา )

ประกาศวันที่ 18/01/2562 - 1,399 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

นายวัชรพงษ์  วิชา

อาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561