มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.สิริกันยา ดาวิไล)

ประกาศวันที่ 28/09/2561 - 1,361 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.สิริกันยา ดาวิไล

อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561