มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ธนพล แสงสุวรรณ)

ประกาศวันที่ 08/08/2561 - 1,321 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ธนพล แสงสุวรรณ

อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561