มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์)

ประกาศวันที่ 01/08/2561 - 1,389 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์

อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561