มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.สุธาสินี ศรีวิชัย)

ประกาศวันที่ 11/08/2561 - 1,693 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุธาสินี ศรีวิชัย

อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561