มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน)

ประกาศวันที่ 06/07/2561 - 858 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน

อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561