มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (นางสาวนุชรินทร์ พรมเมือง )

ประกาศวันที่ 06/07/2561 - 598 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

นางสาวนุชรินทร์ พรมเมือง

ตำแหน่งครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561