มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา)

ประกาศวันที่ 26/06/2561 - 692 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา

อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561