มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์)

ประกาศวันที่ 06/11/2561 - 1,285 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์

อาจารย์ประจำ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561